top of page

Ahli Jawantankuasa

Penaung

AJK Tertinggi

Ahli Jawatankuasa Pfizer (Malaysia) Sdn Bhd

Ahli Jawatankuasa Kolej Peng. Kejuruteraan UiTM

Ahli Jawatankuasa Fakulti Farmasi UiTM

Ahli Jawatankuasa Fakulti Perubatan UiTM

Ahli Jawatankuasa HASA UiTM: Program Penutup 

Ahli Jawatankuasa Penasihat Undang - Undang UiTM

bottom of page